top of page

ImprintInformation enligt § 5 TMG:

TRÄTORG

Kyrkogatan 15

362 98 Almeboda

Kontakt: Telefon:

+46 79-350 65 98

E-post: info@holzeckig.eu

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs 2 RStV:

Uwe HülshorstAdress enligt ovan Källor för de bilder och grafik som används: Imprintgenerator, advokat för Interneträtt Sören Siebert Friskrivningsklausul: Ansvar för innehåll Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7, paragraf 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart. Ansvar för länkar Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart. Upphovsrätt Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Dataskydd

Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen av Holzeckig. I princip kan Holzeckigs webbplats användas utan att lämna några personliga uppgifter. Men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen. Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet bestämmelser som gäller för Holzeckig. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om de rättigheter som de har rätt till genom denna dataskyddsförklaring. Som personuppgiftsansvarig för behandlingen har Holzeckig implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.1. Definitioner BlueGraphics dataskyddsförklaring är baserad på den terminologi som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg. Vi använder bland annat följande termer i denna dataskyddsdeklaration:   Personuppgifter Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). En fysisk person anses vara identifierbar om, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteter hos denna fysiska person kan identifieras. b)   registrerad Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige. c)   Bearbetning Bearbetning är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisering, arrangering, lagring, anpassning eller ändring, uppläsning, förfrågan, användning, avslöjande av överföring, spridning eller någon annan form av tillgängliggörande, matchning eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.d)   Begränsning av behandling Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.e)   ProfileringProfiling är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter, som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personlig Analys eller förutsäga preferenser, intressen, den fysiska personens tillförlitlighet, beteende, var eller omplacering.f)   Pseudonymisering Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan överlåtas till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.g)   Behandlingsansvarig eller behandlingsansvarig Behandlingsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling specificeras av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvarige personen eller de särskilda kriterierna för hans namn fastställas i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagar.   Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.i)     Mottagare Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för ett specifikt utredningsmandat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning anses dock inte vara mottagare.j)  Tredje part är en annan fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller organ än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som under den personuppgiftsansvariges eller registerförarens direkta ansvar har behörighet att behandla personuppgifterna. k)   Samtycke är varje uttryck för vilja som den registrerade frivilligt ger på ett informerat sätt och otvetydigt för det specifika fallet i form av en förklaring eller annan tydlig bekräftande åtgärd med vilken den registrerade anger att han samtycker till behandlingen av sina personuppgifter. .2. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandling i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är: das Holzeckig Kyrkogatan 15 362 98 Älmeboda . Holzeckigs internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som arkiveras och sparas på ett datorsystem via en webbläsare. Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID:t Genom användningen av cookies kan Holzeckig förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen. Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras i användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen. Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara. Insamling av allmän data och information Holzeckigs webbplats samlar in en serie allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en berörd person eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallad referrer), (4) underwebbplatserna, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som används för att avvärja hot i händelse av attacker mot våra IT-system. När du använder dessa allmänna uppgifter och information drar Holzeck GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och ( 4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Holzeckig utvärderar därför denna anonymt insamlade data och information statistiskt och med syftet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.5. Kommentarfunktion i bloggen på hemsidanHolzeckig erbjuder användarna möjlighet att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg, som finns på den behandlingsansvariges hemsida. En blogg är en portal som underhålls på en webbplats, vanligtvis öppen för allmänheten, där en eller flera personer som kallas bloggare eller webbbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part Om en berörd person lämnar en kommentar på bloggen som publiceras på denna webbplats, utöver kommentarerna från vederbörande, information om tidpunkt då kommentaren skrevs in och användarnamn vald av den berörda personen (Pseudonym) lagras och publiceras. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internet Service Provider (ISP) till den registrerade. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att vederbörande kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den behandlingsansvariges eget intresse, så att denne kan frikänna sig själv vid brott mot lagen. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar den person som ansvarar för behandlingens rättsliga försvar.6. Prenumeration på kommentarer i bloggen på webbplatsen Kommentarerna i Holzeckig-bloggen kan i allmänhet prenumereras på av tredje part. Det finns i synnerhet möjligheten att en kommentator prenumererar på kommentarerna som följer efter deras kommentar på ett specifikt blogginlägg.Om en registrerad bestämmer sig för att prenumerera på kommentarer skickar den person som ansvarar för behandlingen ett automatiskt bekräftelsemail för att dubbla -opt -För att kontrollera om ägaren av den angivna e-postadressen verkligen har valt detta alternativ. Möjligheten att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter Behandlingsansvarig behandlar och lagrar den registrerades personuppgifter endast under den period som krävs för att uppnå syftet med lagringen eller om detta krävs av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren eller annan lagstiftare i lagar eller föreskrifter, som den registeransvarige lyder under. Om syftet med lagringen inte längre gäller eller om en lagringstid som fastställts av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser.8 . Den registrerades rättigheter)   Rätt till bekräftelse Varje registrerad har rätt, beviljad av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren, att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandling om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan denne när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.   Rätt till information Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har rätt, beviljad av det europeiska direktivet och förordningsgivaren, att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandling vid ev. tid. Vidare har den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar gett den registrerade tillgång till följande information: behandlingsändamålen, de kategorier av personuppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande finns kvar. avslöjas, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer, om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet, förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller att begränsa behandlingen av den ansvarige eller rätt att invända mot denna behandling, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet om personuppgifterna inte samlas in från uppgifterna ämne: Alla tillgängliga tillgänglig information om uppgifternas ursprung, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 DS-GVO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den inblandade logiken samt omfattningen och avsedda effekter av sådan behandling för den registrerade Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan denne kontakta en anställd på för kontakt med ansvarig för bearbetning. c)   Rätt till rättelse Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rättighet som ges av det europeiska direktivet och förordningsgivaren att kräva omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – även genom en kompletterande deklaration.Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse ska han eller hon kan kontakta en anställd av kontakten den person som ansvarar för behandlingen.d)   Rätt till radering (rätt att bli bortglömd) Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att kräva att den ansvarige omedelbart raderar personuppgifterna om dem om något av följande skäl föreligger och i den mån behandlingen inte är nödvändig: Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller behandlats på annat sätt som de inte längre är nödvändiga för. Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundar sig på i enlighet med art. 6 punkt 1 bokstav a DS-GVO eller artikel 9 punkt 2 bokstav a DS-GVO, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 DS -GVO, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandling, eller den registrerade lämnar in i enlighet med artikel 21 Punkt 2 DS-GVO invändning mot behandlingen. Personuppgifterna har behandlats olagligt. Raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvarige omfattas av. personuppgifter behandlades i hänvisning till informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt artikel 8 paragraf 1 DS-GVO.Om något av ovanstående skäl gäller och en registrerad vill få personuppgifter lagrade hos Holzeckig raderade, kan de göra det när som helst tid kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling. Holzeckig-anställda kommer att se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.Om Holzeckig har offentliggjort personuppgifterna och vårt företag, som ansvarig, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med artikel 17 paragraf 1 DS- GVO, Holzeckig med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnaderna, lämpliga åtgärder, även av teknisk karaktär, för att informera andra databehandlingsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna att den berörda personen har begärt radering av alla länkar från dessa andra personer som är ansvariga för databehandling av dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Den anställde på Holzeckig kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.   Rätt till begränsning av behandling Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av det europeiska direktivet och förordningsgivaren att kräva begränsning av behandlingen av den ansvariga om något av följande villkor är uppfyllt: Personuppgifternas riktighet verifieras av vederbörande Person ifrågasatt, under en period som gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet. Behandlingen är olaglig, den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna. Den ansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men den berörda personen behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den berörda personen har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 paragraf 1 DS-GVO och det ännu inte är klart om den ansvariga personens legitima skäl väger tyngre än den registrerades, kan du kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst. Den anställde på Holzeckig kommer att ordna begränsningen av behandlingen. f)   Rätt till dataöverföring Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av det europeiska direktivet och förordningsgivaren att få de personuppgifter som rör dem, som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, på ett strukturerat, gemensamt och maskinellt sätt. -läsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från den ansvarig person till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav a DS-GVO eller artikel 9.2 bokstav a DS-GVO eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 bokstav b DS-GVO och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller sker i myndighetsutövning, som har överförts till den ansvarige.Vidare vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt 20 § § översändas till andra ansvariga, i den mån detta är tekniskt genomförbart och i den mån detta inte påverkar rättigheterna och friheterna vars personer berörs. För att hävda rätten till dataöverföring kan den berörda personen när som helst kontakta en anställd på BlueGraphic.g)   Rätt att invända Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren, av skäl som uppstår från deras speciella situation, när som helst mot behandling av personuppgifter som rör dem, vilket är baserat på art. 6 Paragraf 1 Bokstäverna e eller f DS-GVO äger rum för att lämna in en invändning. Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. I händelse av en invändning kommer Holzeckig inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.Om Holzeckig behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam, har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot BlueGraphic mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer BlueGraphic inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.Dessutom har den registrerade rätt, av skäl som härrör från deras särskilda situation, mot vilka de invänder mot behandlingen av personuppgifter i fråga, som utförs hos BlueGraphic för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 st DS-GVO, om inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta en Holzeckig-anställd eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.h)   Automatiserade beslut i enskilda ärenden inklusive profilering Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar för att direktiv och förordningar inte ska bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättslig verkan på dem eller påverkar dem på liknande sätt väsentligt, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) är tillåtet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som personuppgiftsansvarig är föremål för och dessa lagbestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen eller (3) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke. Om beslutet (1) för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige är nödvändigt, eller (2) det är baserat på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Holzeckig vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna och legitima intressen hos den registrerade. registrerade, för vilket syfte åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet Kontakta ansvarig person.i)     Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som ges av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter. Om den registrerade vill utöva sina rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.9. Dataskyddsbestämmelser för applikation och användning av Facebook Behandlingsansvarig har integrerat komponenter av företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller så låter Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det bland annat möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänförfrågningar.Facebooks operativa bolag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en berörd person bor utanför USA eller Kanada, är den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland drivs av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en Facebook komponent (Facebook-plugin) har integrerats, webbläsaren på informationsteknologisystemet för den berörda personen uppmanas automatiskt av respektive Facebook-komponent att visa motsvarande Facebook-komponentnedladdning från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som ett led i denna tekniska process informeras Facebook om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om vederbörande är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen varje gång den berörda personen ringer upp vår webbplats och för hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besöker. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas respektive Facebook-konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen klickar på någon av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den berörda personen gör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personens personliga Facebook-användarkonto och lagrar denna personuppgifter .Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Facebook samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook på detta sätt kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de går in på vår webbplats. Datariktlinjerna publicerade av Facebook, som finns på https:/ /de -de.facebook.com/about/privacy/ tillhandahåller information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Där förklaras också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att förhindra dataöverföring till Facebook.10. Dataskyddsbestämmelser för applikation och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) Behandlingsansvarig har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en berörd person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor till webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida har visats. Webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.Google Analytics-komponenten drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA Behandlingskontrollanten använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalysen via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades internetuppkoppling av Google om våra internetsidor nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Syftet med Google Analytics-komponenten är analys av besöksflöden på vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Google Analytics platser en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, aktiveras webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent för att överföra data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom IP-adressen till den berörda personen, som Google bland annat använder för att spåra ursprunget till besökare och klick och därefter för att möjliggöra provisionsutlåtanden. används för att samla in personlig information, Till exempel lagras åtkomsttiden, platsen från vilken åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part. Som redan beskrivits ovan kan den berörda personen när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i webbläsaren som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationstekniksystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra programvaror. Vidare har den registrerade möjligheten att samla in de uppgifter som genereras av Google Analytics och som hänför sig till användningen av denna webbplats och av behandlingen av dessa uppgifter av Google för att göra invändningar och förhindra sådant. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg från länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics via JavaScript att ingen data och information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget utvärderas av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av vederbörande eller annan person som kan hänföras till dennes inflytandesfär finns möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser från Google kan nås på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer i detalj under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.11. Dataskyddsbestämmelser för applikation och användning av Google AdWords Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en tjänst för internetannonsering som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i både Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera vissa sökord som kommer att användas för att visa en annons i Googles sökmotorresultat endast när användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelaterat sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade sökorden. Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelaterad reklam på tredje parts webbplatser företag och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och visar tredjepartsannonsering på vår webbplats Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie av Google i IT-systemet för vederbörande. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har gått ut, används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, såsom kundvagnen från ett onlinebutikssystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringscookien gör det möjligt för både oss och Google att förstå om en registrerad som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade intäkter, dvs. genomförde eller avbröt ett köp av varor. Den insamlade informationen och informationen används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats . I sin tur använder vi denna besöksstatistik för att fastställa det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, det vill säga för att fastställa framgången eller misslyckandet för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden . Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan användas för att identifiera den berörda personen Konverteringscookien används för att lagra personlig information, såsom de internetsidor som personen i fråga besöker. Följaktligen, varje gång du besöker vår webbplats, överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part. Som redan beskrivits ovan kan den berörda personen när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i webbläsaren som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google AdWords när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror.Vidare har den berörda personen möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen anropa länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra de önskade inställningarna där. Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google. de/intl/de/policies/privacy/.12. Dataskyddsbestämmelser för applicering och användning av Instagram Den person som ansvarar för behandling har integrerat komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och tillåter användare att dela foton och videor och även sprida sådan data på andra sociala nätverk. Företaget som driver Instagram-tjänsterna är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats tas fram, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, kommer webbläsaren på informationsteknologisystemet för den registrerade personen uppmanas automatiskt av respektive Instagram-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Instagram-komponent. Som en del av denna tekniska process informeras Instagram om vilken specifik undersida på vår hemsida som besöks av den berörda personen. Om vederbörande samtidigt är inloggad på Instagram känner Instagram igen varje gång vederbörande ringer upp vår hemsida och för hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifik undersida personen i fråga besöker. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas av Instagram till den berörda personens respektive Instagram-konto. Om den berörda personen klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tilldelas de data och information som sålunda överförs till den berörda personens personliga Instagram-användarkonto och lagras och bearbetas av Instagram. Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Instagram samtidigt som han går in på vår hemsida; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan de går in på vår webbplats. Ytterligare information och Instagrams tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på https://help. instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.13. Dataskyddsbestämmelser för tillämpning och användning av YouTube Den person som ansvarar för behandlingen har integrerade komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en internetvideoportal som tillåter videopublicister att lägga upp videoklipp gratis och andra användare att se, betygsätta och kommentera dem utan kostnad. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför både kompletta film- och tv-program samt musikvideor, trailers eller videos gjorda av användarna själva kan nås via internetportalen. Operativbolaget för YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denna tekniska process informeras YouTube och Google om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Om den berörda personen är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen vilken undersida som innehåller en YouTube-video som kallas upp den registrerade besöker en specifik undersida på vår webbplats. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas den registrerades respektive YouTube-konto. YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid tidpunkten för den är inloggad till YouTube samtidigt som du kommer åt vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan de går in på vår webbplats. Dataskyddsbestämmelserna som publiceras av YouTube finns på https:///www .google.de/intl/de/policies/privacy/ tillhandahåller information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.14. Rättslig grund för behandlingenArt. 6 I lit. en DS-GVO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingar som vi får medgivande för för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller motprestation, är behandlingen baseras på artikel 6 I lit b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom fullgörande av skatteplikter, baseras behandlingen på artikel 6 I lit c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit d GDPR. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit f GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter. berörda inte råder. Sådan bearbetning är tillåten för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är kund till den ansvarige (skäl 47 meningen 2 DS-GVO).15. Berättigade intressen av den behandling som bedrivs av den ansvarige eller en tredje part Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit f GDPR, är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare. 16. Varaktighet under vilken personuppgifterna lagras Kriteriet för hur länge personuppgifterna lagras är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att perioden har löpt ut kommer motsvarande data rutinmässigt att raderas om de inte längre krävs för att fullgöra kontraktet eller för att initiera ett kontrakt.17. Lagstadgade eller avtalsenliga krav för att tillhandahålla personuppgifterna; Nödvändighet för ingående av avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av utebliven tillhandahållande Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås om att en berörd person gör personuppgifter tillgängliga för oss, vilka sedan måste behandlas av oss. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare klargör för den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenserna skulle bli om personuppgifterna inte lämnades.18. Förekomsten av automatiserat beslutsfattandeSom ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.Denna dataskyddsförklaring skapades av dataskyddsförklaringsgeneratorn av DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerar som ett externt dataskyddsombud i München, i samarbete med dataskyddsadvokaten Christian Solmecke

bottom of page